ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะกรรมการบริหารงานภายใน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6641/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2567

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6640/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2567

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6639/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2567

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7670/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2567

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0063/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 22/11/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0044/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 28/8/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0037/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 25/7/2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2700/2566 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 5/2/2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2699/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 5/2/2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2698/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 5/2/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0013/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา... 3/23/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0005/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 1/27/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0004/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 1/27/2566


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8120/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 13/12/2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6747/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6746/2565 เรื่อง ให้ นายแพทย์พชรพล อุดมลัษณ์ พ้นจากตำแห่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ และแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6745/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6218/2565 เรื่อง ให้ นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6217/2565 เรื่อง ให้ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช พ้นจากตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำคณะแพทยศาสตร์ 13/9/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ 30/8/2565

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 30/8/2565

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 13/5/2565

คณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16/3/2565


คณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/11/2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 1/10/2564

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 23/8/2564

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 11/8/2564

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ 4/8/2564

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำคณะแพทยศาสตร์ 2564 14/7/2564

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 26/6/2564

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 21/5/2564

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 5/4/2564

คณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำส่วนงาน ข้อ 5(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2564


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8108/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 3 13/12/2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8108/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 13/12/2565

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0075/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 14/11/2565

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0074/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวมยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2565 1/11/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 22/3/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16/3/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 16/3/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 16/3/2565


คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 24/11/2564

คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2564 16/11/2564

คณะกรรมการติดตามและประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2564 8/10/2564

คณะกรรมการติดตามและประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ระดับชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา 2564 8/10/2564

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/8/2564

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ 27/7/2564

คณะกรรมการรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 19/7/2564

คณะกรรมการรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 19/7/2564

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5/7/2564

คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการเป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) 26/6/2564

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 26/6/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15/6/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 27/5/2564

คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 19/3/2564

คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2563 11/3/2564

คณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 25/2/2564

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 9/2/2564

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0051/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาและวิชาการ 7 ปี Paramedic Games คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4/10/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0043/2566 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 13/9/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0042/2566 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 13/9/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0072/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้คณะเดินทางเข้าร่วมโครงการ เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 1/11/2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 5/4/2564

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 31/3/2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 229/2567 เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัย "ผลไม้จากชุมชนและผลพลอยได้ : แหล่งทางเลือกของสารสำคัญและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน 14/2/2567

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4555/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 10/8/2566

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0012/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 3/8/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 13/9/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 13/5/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะนักวิจัย 19/7/2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภทหนังสือ เรื่อง "ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้นเฉียบพลัน" 14/7/2564


- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 19 ธันวาคม 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 วันที 24 ตุลาคม 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 มกราคม 2566


- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 6 ธันวาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 1 กันยายน 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 21 กรกฏาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565


- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่