ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

สารจากคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          กระผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นโรงเรียนแพทย์ แห่งที่ 19 ของประเทศไทย ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในด้านการสาธารณสุขและช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนแพทย์ของสังคมไทย โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลหลักร่วมจัดการเรียนการสอน

          ผมมีความหวังและอยากเห็นบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นบัณฑิตที่มี “ภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” และยึดหลักการทำงานตามแนวทางแห่งพระราชดำรัชของสมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย ที่ทรงตรัสไว้ว่า “I don’t want you to be a doctor, but I also want you to be a man” และ "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" ภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง ปัญญา มีความรอบรู้ จิตอาสา เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจเสียสละ เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ

          และค่านิยมขององค์กร MEDUP (School of Medicine, University of Phayao) M : Moral and service mind มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ E : Engagement ผูกพัน และภักดีต่อองค์กร D : Development พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง U : Unity ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร P : Professional มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาสุขภาพ แบบองค์รวม เป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของล้านนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna) ที่มุ่งเน้นผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่