ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท

รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบาย และพัฒนาคุณภาพองค์กร

แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นางวิไลรัตน์ ปิงเมือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพยาบาล

เภสัชกรธราดล โพธิษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่