ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์ภาษา สุขสอน

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงไผท

รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กัณฑะษา

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบาย และพัฒนาคุณภาพองค์กร

แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงสโรสินี สถิตเลิศสกุล

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์ธนกร ศรีธิยศ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

นางวิไลรัตน์ ปิงเมือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่