ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000หัวหน้าสำนักงานคณะ

054-466666 ต่อ 7020

นายศรัณยู พิชัยยา

หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466666 ต่อ 7002

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

054-466666 ต่อ 7019

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

054-466666 ต่อ 7020

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

054-466666 ต่อ 7018

นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466666 ต่อ 7006

นางสาววนิศรา หนูตอ

บุคลากร

054 466666 ต่อ 7004

นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน

นักวิชาการพัสดุ

054-466666 ต่อ 7019

นางสาววริศรา นนทศตนันท์

นักวิชาการพัสดุ

054-466666 ต่อ 7024

นางสาวปราถนา นาระจิตต์

นักวิชาการเงินและบัญชี

054-466666 ต่อ 7020

นายธรรมศักดิ์ ก๋าแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

054-466666 ต่อ 7011

งานวิชาการ

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

หัวหน้างานวิชาการ

นายสิงหา เกล็ดพงษา

นักวิชาการศึกษา

054-466666 ต่อ 7017

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

054-466666 ต่อ 7018

นางสาวปทุมพร สุยะ

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา)

-

นางสาวชญาภา มูลไชย

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.นครพิงค์)

-

นางสาวกนกกาญจน์ อินถา

พยาบาล (ศูนย์แพทยศาสตศึกษา รพ.นครพิงค์)

-

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น

นักวิชาการศึกษา

054-466-666 ต่อ 7018

นายปรัชญา อินปัญญา

นักวิชาการศึกษา

045 466666 ต่อ 7018

นางสาวพรทิพา นุโปจา

นักวิชาการศึกษา

054-466666 ต่อ 7018

นางสาววรินทนันท์ วันชูพริ้ง

นักวิชาการศึกษา

054-466666 ต่อ 7019

นายรัตนวัชร์ กาวิละ

นักวิทยาศาสตร์

054-466666 ต่อ 7062

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวจารุพิชญา โฮมลคร

นักวิจัย

054-466666 ต่อ 7062

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีอิสาณ

เจ้าหน้าที่วิจัย

054-466666 ต่อ 7062

งานเลขานุการ

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต

นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต

นายประภินวิชฬ์ ทาวัน

นักวิชาการศึกษา

054-466666 ต่อ 7011

นางสาวณัชชาเณศ คู่เคียง

นักจิตวิทยา

054-466666 ต่อ 7011
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่