ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาควิชาจักษุวิทยา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

หัวหน้าสาขาวิชา

ภาควิชารังสีวิทยา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาควิชาศัลยศาสตร์

ภาควิชาสูติศาสต์และนรีเวชวิทยา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ภาษา สุขสอน

หัวหน้าภาควิชา

เวชปฏิบัติทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่