ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

อำนาจหน้าที่


     ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

      คณะแพทยศาสตร์ เป็นส่วนงานหนึ่งสังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต การให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการนำผลการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นที่กำหนดในข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนงาน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กำกับดูแลส่วนงาน

     * พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 *

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่