ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารของ ดร.วีระชัย ณ นคร เป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา ผู้บริหารคนแรกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับโอนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่2 จำนวน 93 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ จำนวน 150 คน จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมมีนิสิตในสังกัด จำนวน 243 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 13 คน โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้แต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นสถาบันพี่เลี้ยงการผลิตแพทย์ 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยแรก


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์” โดยมีนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรก คณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย 


คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านเวชศาสตร์ รวมจำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1  หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

7. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแล้วล้อม คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตรวิทศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่กับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)


เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งงที่ 3/2558 ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา อีกทั้ง เป็นแหล่งวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนธำรงรักษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย และในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลพะเยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ และอนุมัติเปลี่ยนชื่อ เป็น "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา" วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์แยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทำเนียบคณบดีคณะแพทยศาสตร์พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
พ.ศ.2562 - 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 
พ.ศ.2561 - 2562 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง 
พ.ศ.2557 - 2561ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 
พ.ศ.2554 - 2557 : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
พ.ศ. 2551 - 2554 : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 
ตราสัญลักษณ์ 


มีลักษณะ เป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนือรูปคบเพลิงมีปีกและงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นเครื่องหมายวิชาชีพแพทย์
ด้านล่างของรูปภาพมีชื่อ School of Medicine สีเขียวซึ่งเป็นสีประจำคณะแพทยศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบทองโค้งสีทอง
และชื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สีม่วง อันเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีตราสัญลักษณ์

สีม่วง มาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีน้ำเงิน ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์

สีทอง หมายถึง ศาสนาและความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

สีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำคณะแพทยศาสตร์ หมายถึง การเจริญเติมโตและการรักษาเยียวยา

โค๊ดรหัสสีม่วง #8D38C9

โค๊ดรหัสสีทอง #C4996C

โค๊ดรหัสสีเขียว  #156B35


© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่