ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

| สื่อการเรียนรู้
คลังปัญญาดิจิทัล

คลังปัญญาดิจิทัล : เป็นฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา


Academy : แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา


UP-E-Learning

E-Learning-UP


Access Medicine : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillมีมากกว่า 270 รายการ รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ คู่มือการรักษา ฐานข้อมูลยา Case Study วีดิโอและภาพเคลื่อนไหว

osmosis

Osmosis : เป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชา วิดีโอ ข้อสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก สามารถเข้าศึกษาทบทวนความรู้และเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม *สำหรับอาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์* สอบถาม : 054-466666 ต่อ 7024

PubMed : เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine ตั้งแต่ปี 1950 จากฐานข้อมูล MEDLINE และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มได้

| สื่อประชาสัมพันธ์

UP TALK : Talk with UP Exclusive : "แพทยศาสตรศึกษา"

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.TH

วีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ v.EN

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่