ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:31:10
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:28:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0021/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และทำสัญญานิสิต (นิสิตแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2566 25/5/2566 10:15:13
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2700/2566 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2/5/2566 11:14:10
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2699/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 2/5/2566 11:13:02
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2698/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 2/5/2566 11:12:04
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แหล่งฝึก ครูพี่เลี้ยง การฝึกงานวิชาชีพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (รายวิชาก 323191)ปีการศึกษา 2565 1/5/2566 14:59:16
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 1/5/2566 14:52:20
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0013/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา... 23/3/2566 16:15:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา 23/3/2566 16:13:00
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา 23/3/2566 16:11:46
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 17/3/2566 11:47:52
Page 1 of 17 (169 items)Prev1234567151617Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001 จำนวน 3 รายการ 30/5/2566 10:26:51
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001 จำนวน 2 รายการ 25/4/2566 10:20:21
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) ครั้งที่ 9 10/4/2566 16:13:57
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99665004 จำนวน 1 รายการ 17/3/2566 10:10:44
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001 จำนวน 1 รายการ 17/3/2566 10:09:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/3/2566 16:14:04
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 9/3/2566 11:15:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 28/2/2566 11:25:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 28/2/2566 11:24:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง 28/2/2566 11:21:28
Page 1 of 5 (47 items)Prev12345Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา 19/5/2566 10:03:55
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 11/4/2566 15:34:22
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา 20/3/2566 10:09:54
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 1/3/2566 10:04:03
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา 6/2/2566 10:12:24
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา 30/1/2566 10:37:55
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา 23/1/2566 10:24:22
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 อัตรา 6/10/2565 11:22:08
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา 1/8/2565 15:44:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ (สายสนับสนุน) จำนวน 7 อัตรา 24/6/2565 14:13:53
Page 1 of 5 (45 items)Prev12345Next

กิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่