ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:42:19
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:31:10
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:28:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 17/11/2565 11:28:21
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0075/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 14/11/2565 12:26:33
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง อนุญาตให้นิสิตชั้นคลินิก (เฉพาะชั้นปีที่ 4 และ 5) งดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงก่อนสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 14/11/2565 12:22:29
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 10/11/2565 15:44:19
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0072/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้คณะเดินทางเข้าร่วมโครงการ เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 3/11/2565 14:01:02
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0074/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวมยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2565 3/11/2565 13:59:29
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6747/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565 15:34:16
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6746/2565 เรื่อง ให้ นายแพทย์พชรพล อุดมลัษณ์ พ้นจากตำแห่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ และแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565 15:33:21
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6745/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565 15:31:38
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6218/2565 เรื่อง ให้ นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ 28/9/2565 15:30:42
Page 1 of 15 (143 items)Prev1234567131415Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001 15/11/2565 16:11:25
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11/10/2565 15:22:52
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007 21/11/2565 10:48:23
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001 11/10/2565 9:54:19
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11/10/2565 9:52:28
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) เพิ่มเติม 9/6/2565 15:54:55
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/2565 14:36:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/2565 14:34:56
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/2565 14:33:15
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/2565 14:30:48
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 อัตรา 6/10/2565 11:22:08
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา 1/8/2565 15:44:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ (สายสนับสนุน) จำนวน 7 อัตรา 24/6/2565 14:13:53
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา 14/6/2565 15:15:11
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 5 อัตรา 10/6/2565 15:57:05
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุ จำนวน 7 อัตรา 19/5/2565 11:40:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน 19/5/2565 11:37:36
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา 5/4/2565 10:05:12
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 3 อัตรา 31/3/2565 15:20:04
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 3 อัตรา 31/3/2565 15:20:04
Page 1 of 4 (38 items)Prev1234Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ |

ข่าวทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่