ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ

หัวหน้าภาควิชากุมาณเวชศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กันฑะษา

อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์ธนกร ศรีธิยศ

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภาควิชาจักษุวิทยา

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงสิริกร สาททอง

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ติดต่อ xx

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต (ประวัติ)

หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา

ภาควิชารังสีวิทยา

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ติดต่อ xx

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

แพทย์หญิงอรอนงค์ มาลา

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ติดต่อ xx

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ติดต่อ xx

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ติดต่อ xx

ภาควิชาศัลยศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร

ผู้ช่วยสอน (ลาศึกษาต่อ)

ภาควิชาสูติศาสต์และนรีเวชวิทยา

ติดต่อ xx

นายแพทย์กฤติน นาราเวชกุล (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงสโรชินี สถิตเลิศสกุล

ผู้ช่วยสอน(ลาศึกษาต่อ)

แพทย์หญฺิงเบญจวรรณ ตาแก้ว

ผู้ช่วยสอน (ลาศึกษาต่อ)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ติดต่อ xx

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นายแพทย์สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์

ผู้ช่วยสอน(ลาศึกษาต่อ)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ติดต่อ xx

นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท

รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ชานนท์ ฟ้าภิญโญ

ผู้ช่วยสอน (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์นิติภูมิ ปันสิน

นายแพทย ์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์ปุริมพัฒน์ อุตรพะยอม

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ติดต่อ xx

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร (ประวัติ)

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ (ประวัติ)

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์ภาษา สุขสอน (ประวัติ)

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

แพทย์หญิงภัทรภร กุมภวิจัตร

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

แพทย์หญิงจิตราภรณ์ วงษ์เพิก

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์มนัส โชติเจริญรัตน์

นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

เวชปฏิบัติทั่วไป

ติดต่อ xx

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ติดต่อ xx
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่