ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2565 27/7/2565 16:32:32
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2565 27/7/2565 16:32:39
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.อนพัช หงษ์ทอง ชั้นปีที่ 3 9/6/2565 15:51:51
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 9/5/2565 16:06:28
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ธณัญชนัย อุชุโกศลการ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 2/5/2565 14:50:28
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับ Bronze Award 27/1/2565 18:59:52
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับโล่ห์เกียรติคุณจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 23/8/2564 16:20:25
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลกรดีเด่นสายวิชาการ คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2564 4/2/2565 16:09:58
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลกรดีเด่น สายสนับสนุน คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2564 23/8/2564 16:12:54
แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 5/5/2564 16:22:48
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่