ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชา

อาจารย์แพทย์

นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง
หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท
รองหัวหน้าภาควิชา
อาจารย์แพทย์

นพ.พชรพล อุดมลักษณ์
อาจารย์แพทย์
อาจารย์แพทย์

นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล
อาจารย์แพทย์
อาจารย์แพทย์

นพ.ชานนท์ ฟ้าภิญโญ
อาจารย์
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์ปุริมพัฒน์ อุตรพะยอม
ลาศึกษาต่อ
การเรียนการสอน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง Kotheeranurak Vit MD, Liawrungrueang Wongthawat MD, Quillo-Olvera Javier MD, Siepe Christoph J. MDet al. LITERATURE REVIEW : Full-Endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection A Systematic Review and Proposed Algorithm. Journal : Spine 48(8):p 534-544, April 15, 2023. doi : 10.1097/BRS.0000000000004589
Sumulong, Martin Carmelo MD, Coruña, Juan Agustin IV MD, Liawrungrueang Wongthawat MD. CASE REPORTS : An invasive squamous cell carcinoma of the ankle. Journal : Annals of Medicine & Surgery. 85(5):p 2041-2045,May 2023. doi : 10.1097/BRS.0000000000004589
Wongthawat Liawrungrueang, Pyeoungkee Kim, Vit Kotheeranurak, Khanathip Jitpakdee and Peem Sarasombath. Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model. journal : Diagnostics 2023, 13(4), 663; doi.org/10.3390/diagnostics13040663

ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch : a cadaveric study. journal : European Spine Journal. Published: 19 September 2022.DOI.org/10.1007/s00586-022-07385-7
Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture : A clinical case study and literature review. journal : North American Spine Society Journal (NASSJ). Volume 12, December 2022, 100169. doi.org/10.1016/j.xnsj.2022.100169
An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint. journal : Journal of Orthopaedic Reports. Volume 1, Issue 4, December 2022, 100093 doi.org/10.1016/j.jorep.2022.100093
Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery. journal : JAAOS: Global Research and Reviews: November 2022 - Volume 6 - Issue 11 - e22.00201. doi: 10.5435/JAAOSGlobal-D-22-00201
ข่าวสารภาควิชาออร์โธปิดิกส์© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่