ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

     อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านงานผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ระหว่าง 24-26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/1/2567 13:33:04

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่