ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  วัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร

การขับเคลื่นจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 26/4/2567

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 19/1/2567

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8 (1/2566) 1/5/2566

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชันทุกรูปแบบ "No Gift Policy"

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

ติดตามผลสัมฤทธิ์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 26/4/2567

รายงานความประสงค์ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และขอความอนุเคราะห์ขอเข้าร่วมหารือ 26/4/2567

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 10/1/2567

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์"

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนนิสิต รับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

ประมวลจริยธรรม และคุณธรรมบุคลากร

ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่