ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  วัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 10/1/2567

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์"

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนนิสิต รับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

ประมวลจริยธรรม และคุณธรรมบุคลากร

ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่