ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์"

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยมี แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอรไซด์ จังหวัดพะเยา

     การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ชั้นปรีคลินิกและช้ันคลินก รวมทั้งบุคลากรสนับสนุน ได้รับความรู้ด้านการทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร ทราบถึงแนวทางที่ต้องพัฒนา และเกิดความร่วมมือกันในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดทำ มคอ. การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL, Case study ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการวัด/ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักสูตรต่อไป 

     และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/12/2565 15:34:56

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่