ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่


     แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งองค์กรทุกองค์กรต่างมีเป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจขององค์กรแตกต่างกัน และมีปัจจัยภายในและภายนอกที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานขององค์กรแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารองค์กรให้บรรลุพันธกิจจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์และวางแผนในการดำเนินงานให้ชัดเจน การกำหนดยุทธศาสตร์จึงเปรียบเสมือนแผนที่ และกลวิธีเพื่อให้ทุกคนในองค์กร ได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทการทำงานร่วมกันที่มุ่งหวังประสิทธิภาพของงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีระบบ เพื่อนำมากำหนดทิศทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามขีดความสามารถขององค์กร และเป็นการระดมความคิดของทุกส่วนงานและทุกระดับชี้นภายในคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการทบทวนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้น "ผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ "เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นนำของล้านนาตะวันออก (Leading medical school of Eastern Lanna)" และดำเนินการทำงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 5 ด้าน ได้แก่
    1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
    2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
    3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
    4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย
    5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
    การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำเป็นต้องวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมคำนึงถึงบริบทในปัจจุบันและแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงประโยชน์และต้นทุนการดำเนินงาน ความพร้อมด้านการเงิน ศักยภาพของบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  
 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทำไมต้องทบทวนระบบการบริหารกลยุทธ์องค์กร ขั้นตอนกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ การถ่ายทอดทิศทางและกลยุทธ์ของอค์กร กิจกรรม workshop แบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเน้นกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
  

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2566 16:18:56

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่