ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ How to Learn ประจำปีการศึกษา 2567

      วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "How to Learn" ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 66 และ รหัส 67แพทย์แนวใหม่) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการแนะนำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ แนะนำหลักสูตร/การเรียนการสอน รายวิชาที่สอนในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 โดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต, แนะนำรายละเอียดรายวิชาที่สอนในชั้นปีที่ 2-3 โดย อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์, แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ โดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยทีมหัวหน้างานและบุคลากร, แนะนำการเรียนการสอน แนะนำสถานที่เรียน กิจกรรมต่างๆ และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องเรียน ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/6/2567 12:30:44

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่