ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา อาจารย์แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 และการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2567 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลร้องกวาง โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนิสิต นำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตต่อไป


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2567 11:47:48

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่