ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานวิชาการ

คณบดี

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
sukij.pa@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต
vatcharasorn.pa@up.ac.th
อาจารย์

แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศึกษา
Chayanee.vi@up.ac.th
อาจารย์

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ศูนย์แพทย์ฯ รพ.นครพิงค์)
อาจารย์

แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา)
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
sorawit.bo@up.ac.th
หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร
อาจารย์
kamin.su@up.ac.th
อาจารย์

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง
อาจารย์
Narongsuk.mu@up.ac.th
อาจารย์

นายแพทย์พรชัย สุขแสน
อาจารย์
Pornchai.so@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล
อาจารย์
Pattaranee.sr@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล
อาจารย์
Thitinun.ta@up.ac.th
อาจารย์

นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข
อาจารย์
pongsatorn.tu@up.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน

นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงาน
saranyu.pi@up.ac.th
หัวหน้างาน

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์
หัวหน้างานวิชาการ
manatsanan.ta@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายสิงหา เกล็ดพงษา
นักวิชาการศึกษา
singha.kl@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
นักวิทยาศาสตร์
narissara.ya@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น
นักวิชาการศึกษา
benjapa.ja@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายปรัชญา อินปัญญา
นักวิชาการศึกษา
Parchaya.in@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวพรทิพา นุโปจา
นักวิชาการศึกษา
Pohnthipa.nu@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาววรินทนันท์ วันชูพริ้ง
นักวิชาการศึกษา
Warinthanun.wa@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวปทุมพร สุยะ
นักวิชาการศึกษา
(ศูนย์แพทย์ รพ.พะเยา)
pratumporn.su@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวชญาภา มูลไชย
นักวิชาการศึกษา
(ศูนย์แพทย์ รพ.นครพิงค์)
chayapa.mo@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกกาญจน์ อินถา
พยาบาล
(ศูนย์แพทย์ รพ.นครพิงค์)
kanokkarn.in@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายรัตนวัชร์ กาวิละ
นักวิทยาศาสตร์
Rattanawach.ka@up.ac.th
สถาบันร่วมผลิตแพทย์

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

ปฏิทินการศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 นิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2565 และนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 - 2566 (แนวใหม่) 10/8/2566

- ปฏิทินการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

- สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 - 2564 และนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2565 (แนวใหม่)

- นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการสอบ

- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

-ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่