ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาพยาธิวิทยา


เกี่ยวกับภาควิชา

อาจารย์

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์

นายแพทย์พรชัย สุขแสน
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.รัษฎา ประภาสะวัต
อาจารย์
อาจารย์

ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน
อาจารย์
อาจารย์

นายแพทย์นกิจ จันทร์สมุทร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
การเรียนการสอน : รายวิชาหลักภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : รายวิชา 322303 พื้นฐานการทำงานของมนุษย์และพยาธิวิทยาของโรค (Fundamental of Human Function and Pathology of Diseases) 2(1-2-3)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ : รายวิชา 323244 พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) 3(3-0-6)

คณะทันตแพทยศาสตร์

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต : รายวิชา 366213 พยาธิวิทยา (Pathology) 4(3-3-8)

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร : รายวิชา 366213 พยาธิวิทยา (Pathology) 3 (3-0-6)

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : รายวิชา 366213 พยาธิวิทยา (Pathology) 3(2-3-6)

คณะสหเวชศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ : รายวิชา 330201 หลักพยาธิวิทยา (Principle of Pathology) 2 (2-0-4)

- หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต : รายวิชา 330201 หลักพยาธิวิทยา (Principle of Pathology) 2 (2-0-4)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน : รายวิชา 330201 หลักพยาธิวิทยา (Principle of Pathology) 2 (2-0-4)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักนิติศาสตรบัณฑิต : รายวิชา 330201 หลักพยาธิวิทยา (Principle of Pathology) 2 (2-0-4)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนและเศรษฐศาสตรบัณฑิต : รายวิชา 330201 หลักพยาธิวิทยา (Principle of Pathology) 2 (2-0-4)

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต : รายวิชา 366213 พยาธิวิทยา (Pathology) 3(2-3-6)

- หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน : รายวิชา 366213 พยาธิวิทยา (Pathology) 3(2-3-6)

ภาควิชาพยาธิวิทยา
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Narongsuk Munkong, Kingkarnonk Ruxsanawet, Varitha Ariyabukalakorn, Wirinya Mueangchang, Sarawut Sangkham, Pongsaton Silangirn, Arthid Thim-uam, Jarinyaporn Naowaboot, Nuntiya Somparn, Bhornprom Yoysungnoen.Hepatoprotective effects of Elaeagnus latifolia fruit extract against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice : Mechanistic insights. Journal of Functional Foods 2024; 114, 106077. doi.org/10.1016/j.jff.2024.106077
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Narongsuk Munkong, Surasawadee Somnuk, Nattanida Jantarach, Kingkarnonk Ruxsanawet, Piyawan Nuntaboon, Vaiphot Kanjoo and Bhornprom Yoysungnoen.Red Rice Bran Extract Alleviates High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Dyslipidemia in Mice. journal : Nutrients 2023, 15(1), 246; doi.org/10.3390/nu15010246
Mueangchang W, Srisookkum T, Srivichai P, Munkong N, Chonpratin J. Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province. Journal of Public Health and Development 2023; 21(1): 188-201. doi.org/10.3390/nu15010246
Jantarach N, Mueangchang W, Prathumtet J, Munkong N. Beneficial effects of red rice bran extract on brown adipose tissue whitening, inflammation, and oxidative stress in mice with obesity induced by a high-fat diet. Pharmaceutical Sciences Asia 2023; 50(3), 257-265. DOI: 10.29090/psa.2023.03.23.105
Mueangchang W, Srisookkum T, Srivichai P, Munkong N, Chonpratin J. Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province. Journal of Public Health and Development 2023; 21(1): 188-201. DOI: 10.55131/jphd/2023/210114
Bhornprom Yoysungnoen, Umarat Srisawat, Pritsana Piyabhan, Naphatsanan Duansak, Nattapon Sookprasert, Nakorn Mathuradavong, Natwadee Poomipark, Narongsuk Munkong, Pholawat Tingpej, Chatchawan Changtam. Short term effect of tetrahydrocurcumin on adipose angiogenesis in very high-fat diet-induced obesity mouse model. Front. Nutr. 2023; 10: 2023. doi.org/10.3389/fnut.2023.1221935
Rungthip Thongboontho, Kanoktip Petcharat, Narongsuk Munkong, Chakkraphong Khonthun, Atirada Boondech, Kanokkarn Phromnoi, Arthid Thim-Uam. Effects of Pogonatherum paniceum (Lamk) Hack extract on anti-mitochondrial DNA mediated inflammation by attenuating Tlr9 expression in LPS-induced macrophages. Nutr Res Pract. 2023;17(5):827-843. doi: 10.4162/nrp.2023.17.5.827
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต Ratsada Praphasawat, Warangkhana Klajing, Sarawoot Palipoch, Anchalee Rawangkan, Sukij Panpimanmas, et al. Review article : Cancer Signaling Pathway and Anti-Cancer Mechanism of Cannabidiol. journal : The Journal of the Medical Association of Thailand (J Med Assoc Thai). doi.10.35755/jmedassocthai.2023.02.13749
Anchalee Rawangkan, Atchariya Yosboonruang, Anong Kiddee, Achiraya Siriphap, Grissana Pook-In, Ratsada Praphasawat, et al. Restoring Ampicillin Sensitivity in Multidrug-Resistant Escherichia coli Following Treatment in Combination with Coffee Pulp Extracts. Journal of Microbiology and Biotechnology. Published online May 24, 2023. doi.org/10.4014/jmb.2304.04051
Ratsada Praphasawat, Sinittra Thakaew, Anchalee Rawangkan, Pornchai Sooksaen, et al. Anticancer and Antimutagenic Properties of Pogonatherum paniceum on Colorectal Cancer Cells. World Journal of Oncology. 2023; 14(4): 266-276. 10.29090/psa.2023.03.23.105
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. journal : Foods 2022, 11(13), 1865;. doi.org/10.3390/foods11131865
Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice. journal : Prev Nutr Food Sci 2022; 27(2): 180-187. doi.org/10.3746/pnf.2022.27.2.180
Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I Interferon Production via STING Pathway. journal : Foods. 2022 Jun; 11(11): 1622. Published online 2022 May 30. doi: 10.3390/foods11111622
A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health. journal : Marine Pollution Bulletin Volume 181, August 2022, 113832. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113832
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต Dinactin : A new Antitumor antibiotic with cell cycle progression and cancer stemness inhibiting activities in lung cancer. journal : Antibiotics. Volume 11 Issue 12, December 2022. doi.org/10.3390/antibiotics11121845
ข่าวสารภาควิชาพยาธิวิทยา
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่