ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

มาตรการ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะแพทยศาสตร์

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่