ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
___

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 2559

- ความก้าวหน้าในสายงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ และการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ พ.ศ. 2563

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจาณาเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560

- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4310-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

- คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจของบุคลากร พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทำขวัญและเงินค่าทำศพ พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากร พ.ศ. 2563 ฉ.2

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่