ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายวิชาการ ในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

     วันที่ 26 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายวิชาการ ในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
   
     โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมข้อมูลของหลักสูตรที่เปิดสอนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสู่สากลและให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยใช้เทคนิคการทำ SEO (Search engine optimization) เพื่อการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University โดยการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2566 8:52:03

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่