ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชารังสีวิทยา

หัวหน้าภาควิชา

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล
อาจารย์
การเรียนการสอน
| ปีการศึกษา 2565
ชื่อ รายละเอียด
อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ รายวิชา ระบบหายใจ 2 (Respiratory System II)
หัวข้อ Lec : Basic Chest-Xray
ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2565 - 3 ม.ค.2566
งานวิจัย : ภาควิชารังสีวิทยา
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ Pennipat Nabheerong, Kirati Kengkla, Surasak Saokaew & Krittin Naravejsakul.Diagnostic accuracy of Doppler twinkling artifact for identifying urolithiasis: a systematic review and meta-analysis. journal : Journal of Ultrasound volume 26, pages321–331 (2023). 10.1007/s40477-022-00759-z
บทความ : ภาควิชารังสีวิทยา
กิจกรรม : ภาควิชารังสีวิทยา
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่