ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชา

อาจารย์

นายแพทย์ภาษา สุขสอน
หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร
อาจารย์
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์
อาจารย์
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล
อาจารย์
อาจารย์

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์

แพทย์หญิงภัทรภร กุมภวิจัตร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์

นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข
อาจารย์
อาจารย์

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีเเสง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์

แพทย์หญิงจิตราภรณ์ วงษ์เพิก
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์

นายแพทย์มนัส โชติเจริญรัตน์
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)
การเรียนการสอน
งานวิจัย : ภาควิชาอายุรศาสตร์
บทความ : ภาควิชาอายุรศาสตร์
ข่าวสารภาควิชาอายุรศาสตร์
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่