ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส่วนงานพัฒนาคุณภาพนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต

คณบดี

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
sukij.pa@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต
vatcharasorn.pa@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต
warunyou.ng@up.ac.th
อาจารย์

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร
อาจารย์
Wongwat.te@up.ac.th
หัวหน้าภาควิชา

แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
Achiraya.ch@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล
อาจารย์
Pattaranee.sr@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล
อาจารย์
Thitinun.ta@up.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน

นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงาน
saranyu.pi@up.ac.th
หัวหน้างาน

นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต
pongnarin.pu@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายประภินวิชฬ์ ทาวัน
นักวิชาการศึกษา
praphinwich.th@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัชชาเณศ คู่เคียง
นักจิตวิทยา
Natchanesh.kh@up.ac.th

อัตลักษณ์นิสิต

" ม.พะเยา "

อาจารย์ที่ปรึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 16/8/2566

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 16/8/2566

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา


- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2565

ทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตเรียนดี

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ทุนรางวัลเรียนดี

ทุนผู้นำกิจกรรม

ทุนรางวัลสร้างชื่อและทำคุณประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

มูลนิธิชินโสภณพนิช

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-666 ต่อ 7016
หอพักนิสิต

หอพัก UP Dorm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6276

สโมสรนิสิต


1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์


2. สโมสรนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


3. สโมสรนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์


© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่