ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องกิจกรรมและนันทนาการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช อาจารย์แพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านศัลยกรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
    รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 จากแพทยสภา

2. นิสิตแพทย์ศุภกฤษฎิ์ เทนุรักษ์ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
    รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 จากแพทยสภา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
    รับโล่รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
    รับโล่รางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5. นางสาวพรทิพา นุโปจา นักวิชาการศึกษา
    รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. นายปรัชญา อินปัญญา นักวิชาการศึกษา
    รับโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/7/2567 12:07:27

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่