ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องกิจกรรมและนันทนาการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

      ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและพึงสืบสานให้ดำรงอยู่คู่ชาติไปบุคคลใดก็ตามจะเป็นผู้มีปัญญาได้นั้นต้องมีคุณธรรม ประหนึ่งคือความเคารพ การที่เราจะได้วิชาความรู้จากครูบาอาจารย์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา ประดุจน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ คุณธรรมของครูนั้น นับตั้งแต่ปัญญา เมตตา กรุณา และความบริสุทธ์ใจล้วนมีอยู่ในตัวครูทุกคน พระคุณของครูอาจารย์มีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณาได้หมด จนมีคำกล่าวว่าครูได้ชื่อว่าเป็นบิดาคนที่สองของศิษย์

      ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละทำคุณประโยชน์ให้คณะมาโดยตลอด เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้

1.โล่เกียรติคุณ “คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567” จากแพทยสภา

     1) นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช อาจารย์แพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านศัลยกรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
     2) นายศุภกฤษฎิ์ เทนุรักษ์ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

2.โล่รางวัล "บุคลากรสายวิชาการดีเด่น" ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

3.โล่รางวัล "นักวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น" ได้แก่ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

4.โล่รางวัล "บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน สำนักงานคณะแพทยศาสตร์" ได้แก่ นางสาวพรทิพา นุโปจา นักวิชาการศึกษา

5.โล่รางวัล "เจ้าหน้าที่ขวัญใจมหาชน" ได้แก่ นายปรัชญา อินปัญญา นักวิชาการศึกษา

6.เกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 47 คน
ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/7/2567 9:44:19

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่