ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     A randomized controlled clinical trial examining the effects of Cordyceps militaris beverage on the immune response in healthy adults.

ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับคลินิกในระดับนานาชาติ Impact factor = 4.6 และ Q1
จำนวน 1 เรื่อง

Co-Author ในผลงานวิจัย: Ontawong A, Pengnet S, Thim-Uam A, Munkong N, Narkprasom N, Narkprasom K, Kuntakhut K, Kamkeaw N, Amornlerdpison D. A randomized controlled clinical trial examining the effects of Cordyceps militaris beverage on the immune response in healthy adults. Scientific Reports. 2024 Apr 5;14(1):7994. doi: 10.1038/s41598-024-58742-z. Impact factor = 4.6 และ Q1 อยู่ใน PubMed และ Scopus
โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น first author และ รศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Agri Inno)อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น Corresponding Author
งานวิจัยระดับคลินิก พบว่า เครื่องดื่มถั่งเช่า Cordyceps militaris (L.) Link (C. militaris) สามารถปรับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้นกัน เช่น เพิ่มการทำงาน NK และลดระดับ IL รวมทั้งมีความปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อตับ ไตและค่าชีวเคมีในเลือดในผู้ชายและเพศหญิงที่มีสุขภาพปกติ แต่ยังต้องมีการศึกษาในระดับคลินิกต่อไป
Link: https://www.nature.com/articles/s41598-024-58742-z


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2567 14:53:04

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่