ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567"

     สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะนิสิตให้เรียนอย่างมีความสุข ตามหลักการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อจัดสรรตำแหน่งการบริหารงานภายในสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 และวางแผนการดำเนินงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง และเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพขององค์กร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และกิจการนิสิต ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารหน่วยกิจการนักศึกษา และงานสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ คุณนิตยา ไชยวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     วันที่ 1-3 มิถุนายน 2567 ได้จัดกิจกรรมสันทนาการและเรียนรู้สมาชิกองค์กร กิจกรรมสัมพันธ์องค์กรพัฒนากระบวนการทำงาน กิจกรรมเรียนรู้หน้าที่ขององค์กร มีการจัดสรรคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิต กิจกรรมพัฒนาองค์กรในหัวข้อ "สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า" และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับศิษย์เก่าสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ได้ดำเนินการประชุมสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดย นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และกิจการนิสิต ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่สโมสรนิสิต ในการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2567 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานพัฒนาคุณภาพนิสิต


ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/6/2567 16:40:12

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่