ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 67 และผู้ปกครอง แนะนำคณะแพทยศาสตร์ แนะนำอาจารย์แต่ละภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุน ชี้แจงระบบการดูแลนิสิตใหม่ให้แก่นิสิต โดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แนะนำงานพัฒนาคุณภาพนิสิต งานทุนการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและงานสโมสรนิสิต โดย นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดย อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

     นอกจากนี้ได้มีการแนะนำชี้แจงเกี่ยวกับ การกู้ยืมกยศ. และ กรอ. สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คุณกลางวารี ไชยวุฒิ งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ แนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คุณปัณณธร วุฒิปริยาธร หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล และคุณฉวีวรรณ บุญธรรม บรรณารักษ์

    ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนิสิตที่จบการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ โดย คุณจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ และทีมงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/6/2567 13:11:03

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่