ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

     วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยนายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม CSR ริมชายหาด บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ Who do you want to work with เราอยากทำงานกับคนแบบไหน? ,Human Perception & Limitation การรับรู้และขีดจำกัดของมนุษย์ และทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ วิชาการและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ มีทัศนคติและสร้างจิตสำนึก ในการอุทิศตนเพื่อองค์กรมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการนำทักษะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านบริการตามบทบาทหน้าที่ในองค์กรและทราบถึงการสร้างสรรค์วิถีสุขภาวะที่ดี ณ โรงแรม Chaba Cabana Beach Resort จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/5/2567 10:39:02

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่