ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

     รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโดยได้รับใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจ
2. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือ
3. เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นักฉุกเฉินการแพทย์ หรือพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หรือผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกหรือ เทียบเท่าในสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. เป็นผู้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือผู้กำกับ การปฏิบัติการฉุกเฉิน

สมัครได้ที่ : https://go.up.ac.th/alQ6OA
ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียด :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7062
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2567 13:44:05

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่