ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์

     วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปชดใช้ทุนตามภูมิลำเนา โดย คณะผู้ตรวจเยี่ยมประกอบด้วย แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ อนันต์ธนวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายแผนและการเงิน แพทย์หญิงณัฏฐินี เทพสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายติดตามและประเมินบัณฑิต นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์งาม และนางสาวสิรีการ ขาวแสง นักวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 ได้ออกเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 2 คน และวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 2 คนภาพ :   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2567 11:50:36

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่