ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์และอาจารย์ร่วมสอน ผู้ปกครอง กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวเป็นการมอบเสื้อกาวน์ให้กับพิธีมอบชุดปฏิบัติการแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบชุดฝึกปฏิบัติการหรือเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปรีคลินิก เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิก พิธีมอบเสื้อกาวน์จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นิสิตแพทย์ที่ได้มีความมุมานะความพยายามจนประสบความสำเร็จในการเรียนชั้นปรีคลินิก และเสื้อกาวน์ยังเป็นเครื่องแบบที่บ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่การเรียนในชั้นคลินิก (ปี 4 - 6) เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นแพทย์และบ่งบอกถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้น

     การสวมเสื้อกาวน์นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ทางวิชาชีพของแพทย์ เมื่อสวมเสื้อกาวน์แล้ว ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ขณะนี้เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของวิชาชีพแพทย์ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม โดยตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดูแลผู้ป่วยด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ดังนั้น จึงควรภูมิใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับ ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตน ตลอดจนความรับผิดชอบด้วยความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อจะเติบโตเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/3/2567 10:40:15

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่