ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในการศึกษา 2565

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจาย์แพทย์และนักวิชาการศึกษา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐตามภูมิลำเนา หรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนในจังหวัดต่างๆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ดูแลบัณฑิตแพทย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีสมรรถนะในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ การติดตามบัณฑิตแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้
     วันที่ 17-18 มกราคม 2567 นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล อาจารย์แพทย์ พร้อมด้วย นายสิงหา เกล็ดพงษาและนายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช นักวิชาการศึกษา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
     วันที่ 18-19 มกราคม 2567 นำโดย นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายปรัญชา อินปัญญาและนางสาวพรทิพา นุโปจา นักวิชาการศึกษา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ 20 มกราคม 2567 นำโดย แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร อาจารย์แพทย์ พร้อมด้วย นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ และนายประภิณวิชฬ์ ภาวัน นักวิชาการศึกษา เข้าติดตามบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2567 15:49:40

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่