ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 24-25 กันยายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ ดร.อนุจิตร ภูมิพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ประเมินฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     การประเมินฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้น ทั้งให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คณะฯได้นำข้อแนะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้วางไว้ 


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/9/2566 12:24:56

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่