ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข

     วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน คณะแพทยศาสตร์ และ ดร.ณฐกร คำแก้ว สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย

     ผลงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
     1. การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกัญชาในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชนิด HCT116 โดย นิสิตแพทย์กิติศักดิ์ สว่างพนาพันธุ์  และนิสิตแพทย์ปิยากร คุณาทร 
     2. ฤทธิ์ต้านอักเสบและพังผืดของเนเฟอรีนที่หัวใจของหนูอ้วนที่ได้รับอาหารไขมันสูง โดย นิสิตแพทย์สุธิดา กรานเกตุ  และ นิสิตแพทย์มนัสวรรณ กองนักวงษ์ 
     3. ผลของการพัฒนาโปแกรมส่งเสริมความรู้ทางสุขภาพจิตสำหรับสถานณ์แพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดย นิสิตแพทย์กนิษฐา สุทามัน  และนิสิตแพทย์วรญญา บุญประเสริฐ 
     4. Diagnostic Performance of biomarkers (Procalcitonin and Presepsin) in the diagnosis of sepsis : Systematic review and meta-analysis โดย นิสิตแพทย์กฤษฎา แสนสองแคว, นิสิตแพทย์ธนกร ไชยราช  และนิสิตแพทย์พิชญ์ ลี้วงศกร 

     การนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รศ. ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ อาจารย์สาขาสรีรวิทยา ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม อาจารย์สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัย

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ และได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวคิดแนวทางการทำงานวิจัยด้านการแพทย์ ให้นิสิตนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยอีกด้วย
ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2566 13:42:19

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่