ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2566

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2566 จำนวน 6 แห่ง เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนิสิต นำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตต่อไป

     วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแหล่งฝึกงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

     วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นำโดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแหล่งฝึกงานโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา

     และวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 นำโดย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแหล่งฝึกงานโรงพยาบานครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ :   สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2566 11:19:23

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่