ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
- เป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจบชั้นปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 จากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุน และมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไป
     1. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)
     2. สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (จำนวน 1 อัตรา)
     3. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (จำนวน 1 อัตรา)
     4. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)
     5. สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)
     6. สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)
     7. สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)
     8. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (จำนวน 1 อัตรา)
     9. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)
     10. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (จำนวน 1 อัตรา)
- เป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
- หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 ท่าน และควรเป็นอาจารย์แพทย์ที่สาขาวิชาที่เลือกระบุปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ท่าน


ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียด :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7024
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/8/2566 10:48:14

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่