ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรฯ พร้อมทั้งให้การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต ศิษย์เก่า/ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
     การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์สาขาดนตรีและนาฎศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ โดยผู้ประเมินได้ช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการบริหารหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2566 15:51:38

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่