ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 " Current Biomedical Research and Innovation 2022"

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Current Biomedical Research and Innovation 2022"  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า "ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้และวิทยาการทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ จึงจะตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Current Biomedical Research and Innovation 2022” จึงเป็นเวทีที่ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์และในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางนิติเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป"

      ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงการจัดการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ครั้งนี้ ว่า การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สามารถนำผลงานและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การวิจัยทางด้านสุขภาพช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดความสูญเสียบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการร่วมกัน ถือเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพ จริยธรรม และสังคมในสาขาวิชาต่างๆ อันได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาของเชื้อโรค จุลชีววิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พิษวิทยา และงานวิจัย ทางด้านการแพทย์ เป็นต้น


     

     การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดประสอบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้และบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการบรรยายในหัวข้อ "อนาคตของนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย" โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ "ปัญหาและอนาคตของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งนำเสนอผลงาน มีผลงานร่วมนำเสนอแบบ Oral 20 ผลงาน และแบบ Poster Presentation 10 ผลงาน

** ประมวลภาพงานประชุมวิชาการฯ **


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2565 15:46:13

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่