ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  การคุ้มครองจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 11 (1/2567) เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณาข้อมูล ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต
- รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา
- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos&Don'ts คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 199/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา
- การเผยแพร่องค์ความรู้ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (infographics)
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7027/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่