ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

Welcome

ความเป็นมา

การประชุมวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม

         การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทำให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น การวิจัยทางด้านสุขภาพจะเป็นส่วนช่วยให้สังคม/ชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น ลดความสูญเสียบุคลากรและลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการร่วมกันจะเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อนึ่งการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายการมีส่วนร่วมในขอบเขตของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพ จริยธรรม และสังคมในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาของเซลล์ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ไวรัสวิทยา พิษวิทยา ระบาดวิทยา วัคซีน โลหิตวิทยา จุลพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา พันธุศาสตร์ และเกษตรกรรมเขตร้อน บทความทางคลินิก เป็นต้น

         คณะผู้จัดทำโครงการจึงเห็นสมควรจัดงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

คณะกรรมการดำเนินงานประชุม

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ      ประธานกรรมการ

2. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์      รองประธานกรรมการ

3. แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช      กรรมการ

4. แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก      กรรมการ

5. นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล      กรรมการ

6. แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน      กรรมการ

7. นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท      กรรมการ

8. นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล     กรรมการ

9. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต      กรรมการและเลขานุการ

10. นายศรัณยู พิชัยยา      ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล      ผู้ช่วยเลขานุการ

  กำหนดการ การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1

  “Current Biomedical Research and Innovation 2022”

  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา


เวลา กิจกรรม
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด
ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
09.15 - 10.30 น. Keynote speaker: อนาคตของนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย โดย
        แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
10.30 - 10.45 น. Coffee break
10.45 - 12.00 น. Symposium: ปัญหาและอนาคตของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย
        รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
        รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล
12.00 - 13.00 น. Lunch symposium
13.00 - 16.00 น. Oral presentation and Poster presentation
16.15 - 16.30 น. ประกาศผล และมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน /ปิดการประชุม

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่