ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ
หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ
อาจารย์แพทย์

อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก
อาจารย์แพทย์

อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กันฑะษา
อาจารย์แพทย์

อาจารย์

นายแพทย์ธนกร ศรีธิยศ
อาจารย์
การเรียนการสอน
| ปีการศึกษา 2565
ชื่อ รายละเอียด
อ.พญ.สรัสวดี เถลิงศก รหัสวิชา 322311 รายวิชาระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2
หัวข้อ EKG interpretation
ระหว่างวันที่ 7/11/65-18/11/65
อ.นพ.ธนู ตั้งศรีเจริญ รหัสวิชา 322310 ระบบเลือด (Hematologic system)
ระหว่างวันที่ 21/11/65-30/11/65
งานวิจัย : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
บทความ
กิจกรรม : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่