ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชา

แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล
อาจารย์
การเรียนการสอน
งานวิจัย : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Chitipat Mafu, Katekaew Seangpraw, Parichat Ong-Artborirak, Sorawit Boonyathee, Prakasit Tonchoy, Supakan Kantow, Nisarat Auttama, Monchanok Choowanthanapakorn, Prakaipetch Winaiprasert. Self-care Behaviors and Lipid Profiles among an Ethnic Minority Adult Population in Thai Rural Communities. journal : The open public health journal,volume 16 (2023). doi : 10.2174/18749445-v16-e230404-2022-173
Parichat Ong-Artborirak, Katekaew Seangpraw, Sorawit Boonyathee, Nisarat Auttama & Prakaipetch Winaiprasert. Health literacy, self-efficacy, self-care behaviors, and glycemic control among older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study in Thai communities. Journal : BMC Geriatrics volume 23, Article number: 297 (2023). doi.org/10.1186/s12877-023-04010-0
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Knowledge of COVID-19 and Its Relationship with Preventive Behaviors and Vaccination among Adults in Northern Thailand’s Community, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(3), 1521. doi.org/10.3390/ijerph19031521
Health Behavior, Level of Hemoglobin A1c, and Quality of Life Among Agricultural Workers of Various Ethnicities in Thai Border Communities, Front. Med., 15 February 2022. doi.org/10.3389/fmed.2022.796955
Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee–Longan Harvesting Workers in Northern Thailand. doi.org/10.3390/healthcare10122446
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand , Clinical interventions in aging 2021 Jul 22;16:1427-1437. doi: 10.2147/CIA.S320900. eCollection 2021.
Effects of a social support family caregiver training program on changing blood pressure and lipid levels among elderly at risk of hypertension in a northern Thai community. PLoS ONE. November 30, 2021. doi.org/10.1371/journal.pone.0259697
รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตรายวิชาการสาธารณสุข. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข (2564)
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข (2563)
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ (2562)
ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 1. The Accuracy of the Edmonton Symptom Assessment System for the Assessment of Depression in Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. The American journal of hospice & palliative care.(2018)
2.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขน่าน (2561)
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา (2561).
บทความ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่