ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

.

| ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์


เกี่ยวกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา

หัวหน้าภาควิชา

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล
อาจารย์
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงวิลาสินี ศิติสาร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล
อาจารย์
อาจารย์

แพทย์หญิงอรอนงค์ มาลา
อาจารย์
การเรียนการสอน
| ปีการศึกษา 2565
ชื่อ รายละเอียด
อ.นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล รายวิชา ระบบหายใจ 2 (Respiratory System II)
หัวข้อ Lec : Symptomatology of respiratory disease
ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2565 - 3 ม.ค.2566
อ.พญ.ลภัสกรณ์ ยะปะนัน รายวิชา ระบบหายใจ 2 (Respiratory System II)
หัวข้อ Lec : Arterial blood gas interpretation
ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2565 - 3 ม.ค.2566
งานวิจัย : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
บทความ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
กิจกรรม : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่