ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เกี่ยวกับภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

หัวหน้าภาควิชา

แพทย์หญิงสโรชินี สถิตเลิศสกุล
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญฺิงเบญจวรรณ ตาแก้ว
(ลาศึกษาต่อ)
การเรียนการสอน
งานวิจัย
บทความ
กิจกรรม
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่