ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส่วนงานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดี

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
sukij.pa@up.ac.th
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
suttiwat.je@up.ac.th
อาจารย์

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร
tanu.ta@up.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน

นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงาน
saranyu.pi@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
niratchada.wi@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patharaporn.ch@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
nathapong.ke@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Chalita.yo@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน
นักวิชาการพัสดุ
nuttikan.na@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาววริศรา นนทศตนันท์
นักวิชาการพัสดุ
Warisara.no@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาววนิศรา หนูตอ
บุคลากร
Vanisara.no@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chamaiporn.ma@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายศรราม ลาดปะละ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Sonram.la@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายณัฐวุฒิ เครืออินทร์
พนักงาน
nattawut.ke@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นางสาวปราถนา นาระจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
prattana.na@up.ac.th
เจ้าหน้าที่

นายธรรมศักดิ์ ก๋าแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Thammasak.ka@up.ac.th
งานธุรการ

งานธุรการ

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมลล์ : niratchada.wi@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7002

เลขานุการ

นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)

อีเมลล์ : pathaphon.ch@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7006

งานนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อีเมลล์ : nathapong.ke@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7019

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

อีเมลล์ : nuttikan.na@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7024

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววริศรา นนทศตนันท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

อีเมลล์ : Warisara.no@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7024

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

อีเมลล์ : chalita.yo@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7020

เจ้าหน้าที่

นางสาวปราถนา นาระจิตต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมลล์ : prattana.na@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7020


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test)สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมลล์ : chamaiporn.ma@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7024

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรราม ลาดปะละ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมลล์ : sonram.la@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7033

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

เจ้าหน้าที่

นายธรรมศักดิ์ ก๋าแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมลล์ : Thammasak.ka@up.ac.th

เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 7011

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่